Salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.
Våre betingelser er som omforent i bransjen gjennom FL-VVS 2001.

1 Pris

Prisene er å forstå eksklusiv mva, ex works. Eventuelle kostnader for pakking/ emballasje tilkommer.
Det tas forbehold om eventuelle prisendringer.

2 Produktinformasjon

Alle illustrasjoner, tegninger, fotografier og opplysninger er veiledende og må ikke oppfattes som endelige. Det er kjøpers ansvar å påse at de tekniske data og produktene i sin helhet tilfredsstiller det konkrete behov.

3 Bestilling

Bestilling skal normalt være skriftlig pr faks, brev eller e-mail. Selger påtar seg intet ansvar for eventuelle feil ved bestilling pr telefon.

4 Betalingsbetingelse

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder vår standard betalingsbetingelse netto pr. 15 dager. Ved betaling etter forfall beregnes et rentetillegg og eventuelle purregebyr.

5 Fakturadato

Fakturaen dateres normalt den dagen varen hentes eller sendes.

6 Leveringsbetingelser

Alle leveranser skjer i henhold til Incoterms 2000. Frakt belastes kjøper, dersom ikke annet er avtalt. Selger velger transportmåte og speditør etter beste skjønn.

7 Leveringstid

Leveringsdato er å forstå som forsendelsesdato fra selger.

8 Kontroll ved varemottak

Kjøper skal ved varemottak kontrollere varer mot pakkseddel og undersøke varen. Ved signatur på pakkseddel eller fraktbrev har kunden bekreftet at varene er mottatt, ikke har synlige skader og at antallet stemmer.

9 Reklamasjon

Reklamasjon vedrørende transportskade plikter mottaker å gjøre transportør oppmerksom på straks ved varens ankomst. Dette anmerkes på fraktbrev.
Reklamasjon av manko eller mangelfull/feil vare skal skje hurtigst mulig og senest innen 3 virke- dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

10 Retur

Retur av varer godtas bare dersom dette er avtalt på forhånd. Det beregnes et gebyr på 10% av varens verdi, dog minimum kr 500,- og maksimum kr 5.000,-. Kjøper må besørge returfrakt og dekke kostnadene med dette. Returnerte varer kontrolleres og godkjennes av produsent før eventuell tilbakebetaling.
I utgangspunktet aksepteres bare retur av standardvare som er ubrukt og uskadet. Kjøper har ansvaret for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil retur.

11 Ansvar

Selgers ansvar for mangler er begrenset til FL-VVS 2001 pkt 12.1.a

12 Salgspant

Leveranser fra selger er underlagt bestemmelser om salgspant. Leverte varer er kjøpers eiendom først når fullt rettmessig betaling er mottatt av selger.